طرف قراردادها

 کلیه خانواده های محترم ومعزز شهدا ؛ جانبازان و ایثارگران بنیاد شهید استان تهران بصورت کسر اقساط(معرفی نامه کسر اقساط از اداره وکارت شناسائی)

 

کارمندان وپرسنل محترم اداری بنیاد شهید تهران بصورت کسر از حقوق (معرفی نامه کسر اقساط از اداره وکارت شناسائی )

  

کلیه بازنشستگان محترم نیروهای مسلح (همراه با اخرین فیش حقوقی وکارت شناسایی)

 

کلیه شاغلین محترم نیروهای مسلح (همراه با اخرین فیش حقوقی و کارت شناسایی وچک )

 

پرسنل شاغل وبازنشستگان محترم اداره کل آموزش وپرورش استان تهران بصورت کسر از حقوق (همراه با آخرین فیش حقوقی ؛حکم کارگزینی ؛اصل کارت ملی وشناسنامه وکپی آنها)

 

انجمن فرهنگی ورزشی مجروحین دفاع مقدس (کلیه خانواده های شهدا جانبازان وایثارگران همراه بامعرفی نامه از اداره منطقه مربوطه وکارت شناسایی و چک )

 

کارمندان محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و سازمان ها و مراکز تابعه (همراه با نامه کسر اقساط از اداره مربوطه و کارت شناسائی و یا همراه داشتن چک )

 

کارمندان نهاد کتابخانه های استان تهران و شهر تهران (همراه معرفی نامه وکارت شناسائی وچک )

 

 

وبزودی اداره برق و مخابرات و چند اداره دیگر .......