اخبار و تازه ها

قابل توجه کلیه کارمندان وبازنشستگان محترم دولت ؛شرایط اقساط 24 ماهه بدون پیش پرداخت

1396/07/24

از این پس  شاغلین وبازنشستگان محترم کلیه ادارات دولتی وتامین اجتماعی میتوانند با گرفتن پیش فاکتور از فروشگاه ویک نامه کسراز حقوق ویا نامه اشتغال به کار24 ماهه بدون پیش پرداخت تاسقف 5 برابرفیش دریافتی خودخرید نمایند.

 ویا با یک فقره چک ضمانت ؛تاسقف 100.000.000 ریال اقساط 24 ماهه وبا پیش پرداخت خرید نمایند.